کاتالین وارقا-کیس،  پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی در مرکز پزشمی مدیکوم
،کاتالین وارقا-کیس پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی در مرکز پزشمی مدیکوم

پرستاران

کاتالین وارقا-کیس

پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی

to top