پروکتوسکوپی روشی‌ است که در آن از طریق دستگاه پروکتوسکوپ که دستگاه لوله مانندی است مجهز به نور و دوربین به صورت مستقیم داخل راست روده و قسمت‌های انتهای روده بزرگ و آنال مورد معاینه و بررسی‌ قرار می‌گیرد. از این طریق بسیاری از سرطان‌ها قابل تشخیص‌اند. در طی‌ این روش بیمار احساس درد نخواهد کرد اما ممکن است در روند معاینه احساس فشار داشته باشد.

پروکتوسکوپی / افتادگی راست روده

پروکتوسکوپی روشی‌ است که در آن از طریق دستگاه پروکتوسکوپ که دستگاه لوله مانندی است مجهز به نور و دوربین به صورت مستقیم داخل راست روده و قسمت‌های انتهای روده بزرگ و آنال مورد معاینه و بررسی‌ قرار می‌گیرد. از این طریق بسیاری از سرطان‌ها قابل تشخیص‌اند. در طی‌ این روش بیمار احساس درد نخواهد کرد اما ممکن است در روند معاینه احساس فشار داشته باشد.

چه هنگام از این روش معاینه استفاده میشود؟

خونریزی مقعدی

درد در ناحیه مقعد و روده بزرگ

معاینه تکمیلی کانال آنال و کولونوسکوپی

چه هنگام انجام آزمایش امکان پذیر است؟

در تمامی‌ مورد معاینه و غربالگری سرطان

چه اقداماتی برای انجام این معاینه لازم است؟

برای بررسی‌ روده و معاینه آن احتیاج به اقدام خاصی‌ نمی‌باشد ولی‌ برای انجام معاینه بهتر و نتیجهٔ مطلوبتر بهتر است ۲ ساعت قبل از انجام پروکتوسکوپی روده تمیز شده باشد.

پروکتوسکوپی چگونه انجام میشود؟

در این روش پروکتوسکوپ که لوله نازک و بلندی مجهز به نور و دوربین می‌باشد به داخل روده رانده میشود. با استفاده از بی‌ حس کننده موضعی بیمار دردی را احساس نخواهد کرد. در طی‌ حرکت دستگاه در روده و طی‌ بیرون آوردن آن‌ از روده،تمامی‌ نواحی روده مورد بررسی‌ و معاینه قرار خواهند گرفت.

این روش معاینه برای بررسی‌ چه نکاتی‌ مفید است:

در این روش معاینه بررسی‌ دقیق مخاط، تغییرات مخاط، عروق، هموروئید‌های داخلی‌، فیستول‌های مقعدی،فیستول‌های اطراف مقعد و بیوپسی قابل انجام است.

to top