لینک ها

لینک های مهم

مسئولان مرکز پزشکی مدیکوم نهایت سعی خود را دربه کنترل اطلاعات و لینکها می کنند اما از آنجایی که این اطلاعات مقطعی هستند تدوین کنندگان این سایت گونه کنترلی بر اطلاعات و لینک های درج شده در این صفحه و همچنین در قبال اشتباه بودن اطلاعات ارسالی را ندارد بنا بر این مدیکوم هیچ گونه مسئولیتی در مورد این اطلاعات ولینکها ندارد

سایت های مدیکوم:

Chirurgie in Wien: www.chirurgie-in-wien.at

Darmkrebs: www.darmkrebs-wien.at

Endoskopie: www.endoskopie-in-wien.at

Gastroskopie: www.gastroskopie-in-wien.at

Hernien-wien: www.hernien-wien.at

Hernienzentrum in Wien: www.hernienzentrum-in-wien.at

Reflux Zentrum Wien: www.reflux-zentrum-wien.at

Reflux Zentrum in Wien: www.refluxzentrum-in-wien.at

Sanfte Gastroskopie: www.sanfte-gastroskopie.at

Sanfte Magenspiegelung.: www.sanfte-magenspiegelung.at

Schilddruesenzentrum Wien: www.schilddruesenzentrum-wien.at


Dr.Prof. Dr. Dr. Huedayi Korkusuz
dzta.de

بیمارستان der Barmherzigen Brüder Wien
www.barmherzige-brueder.at

سازمان پزشکان اتریش
www.aekwien.at

سایت قوانین پزشکی
ris.bka.gv.at

سیستم اطلاعات پزشکی
www.aceto-online.com

آ اف اس مدیکال
www.afs-medical.at

American College of Surgeons
www.facs.org

A.M.I. Agency for Medical Innovations
www.ami.at

Arbeitsgemeinschaft für minimal invasive Chirurgie
www.amic.cc

Astra Zeneca
www.astrazeneca.at

Hotel Bergwirt
www.hotelbergwirt.at

B. Braun Austria
www.bbraun.at

Berufsverband Österreichischer Chirurgen
www.boec.at

Covidien Austria
www.covidien.com

Generali Österreich
www.generali.at

Gregor Hatala
www.hatala.at

Insider of Hair
www.insiderofhair.at

Johnson & Johnson - Health Care Products & Pharmaceuticals
www.jnj.com

medFM Facility Management & Media
www.medFM.at

Merkur Versicherung
www.merkur.at

MZone
www.mzone.at

Novartis Österreich
www.novartis.at

Österreichische Gesellschaft für Chirurgie
www.chirurgie-ges.at

Österreichische Gesellschaft für Chirurgische Onologie
www.aco-asso.at

Österreichisch Iranische Ärztegesellschaft
www.avicenna.at

RE Film
www.refilm.at

DI Barbara Vanek
www.hygieneberatung.at

Wien
www.wien.gv.at

تدوین کنندگان این سایت گونه کنترلی بر اطلاعات و لینک های درج شده در این صفحه و همچنین در قبال اشتباه بودن اطلاعات ارسالی را ندارد بنا بر این مدیکوم هیچ گونه مسئولیتی در مورد این اطلاعات ولینکها ندارد
to top