Google Cégem
Vélemények

Google Rezensionen Medicum
hétfő, szerda, péntek, & csütörtök: 13:00 - 19:30
kedd: 09:30 - 19:30

Google Cégem
Vélemények

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Gooogle Reviews zu laden.

Inhalt laden

Das meDicum Team beantwortet gerne alle Ihre Fragen.

Medicum Team

Medizinisches Zentrum

meDicum

Kapcsolatfelvétel és visszahívás

Telefon

+43 (1) 2123005

Fax

+43 (1) 2123005-77

Adresse

1020 Wien,
Fanny-Mintz-Gasse 3

Medizinisches Zentrum meDicum

Ihre Nachricht

Datenschutz